Tretí pilier: Všetko, čo potrebujete vedieť [2022]

dvaja seniori na lavičke

zdroj: Unsplash.com

Pri sporení na dôchodok si môžete vyberať z viacerých pilierov. Jedným z nich je aj tretí pilier, ktorý vám dokáže efektívne zhodnocovať financie a uľahčiť tak život vo vyššom veku. Čo všetko je potrebné vedieť o treťom pilieri a aké pravidlá sa s ním spájajú?

Čo je tretí pilier?

Dôchodkový systém na Slovensku sa skladá z troch pilierov. Prvý pilier predstavuje povinné dôchodkové zákonné poistenie, do ktorého musíte zo zákona prispievať. Vstup do druhého piliera je pre osoby do 35 rokov dobrovoľný, no keď doň vstúpia, už z neho nemôžu vystúpiť.

Tretí pilier je plne dobrovoľným dôchodkovým sporením, v rámci ktorého sa o vaše financie starajú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS). V súčasnosti na Slovensku fungujú štyri DDS, a to:

 • UNIQA d.d.s, a.s.,
 • NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.,
 • Stabilita, d.d.s., a.s.,
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Hlavnou úlohou tretieho piliera je poskytnúť účastníkom:

 • doplnkový dôchodkový príjem v starobe,
 • doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu rizikových prác – do skupiny rizikových prác patria podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu a práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.

Ako funguje tretí pilier?

Keď sa rozhodnete, že chcete sporiť v treťom pilieri, musíte si zvoliť jednu z doplnkových dôchodcovských spoločností fungujúcich na Slovensku. Každá má inú ponuku a poskytuje iné služby, preto je nutné si ich porovnať a zistiť, ktorá vám bude vyhovovať najviac.

Vo vami vybranej DDS si najprv dohodnite stretnutie a s pracovníkom prejdite všetky možnosti, ktoré máte. Odborník by vám mal na základe výšky vášho príjmu, veku a typu práce vybrať vhodný fond s primeraným rizikom, do ktorého budete následne aktívne investovať.

Keď vám fond aj všetky podmienky DDS vyhovujú, podpíšte zmluvu. Na základe nej sa vám vytvorí individuálny účet, na ktorý môžete prispievať vy aj váš zamestnávateľ. DDS následne tieto financie investuje tak, aby sa vám zhodnotili.

Zhodnocovanie peňazí v DDS podlieha veľmi prísnym podmienkam a pravidlám. Na ich dodržiavanie dozerá depozitár. Tým je nezávislá banka, ktorá má na tento účel osobitnú licenciu od Národnej banky Slovenska.

Úlohou depozitára je nielen kontrola činnosti DDS, ale aj schvaľovanie transakcií a zaisťovanie toho, že s peniazmi klienta sa narába skutočne v jeho prospech.

Za prácu DDS aj depozitára sa platia určité poplatky. Ich výška je odlišná v závislosti od DDS, ktorú ste si vybrali. Všetky informácie sú vždy uvedené v zmluve, ktorú si pred podpísaním dobre preštudujte.

Nasporené financie z tretieho piliera sa využívajú najmä na doplnenie bežného starobného dôchodku. Môžu sa však použiť aj na financovanie niečoho iného, a to najmä v prípade, že sa rozhodnete pre ich predčasný výber.

Účastníci tretieho piliera

Účastníkom tretieho piliera sa môže stať:

 • zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
 • iná osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia zmluvy dovŕšila vek najmenej 18 rokov.

Klient sa po uzatvorení zmluvy zaväzuje, že do tretieho piliera bude aktívne investovať a zhodnotí tak svoj majetok. Investovať doň môže samostatne, prípadne za neho môže odvádzať dávky zamestnávateľ.

3. pilier a zamestnávateľ

Zamestnávateľ, ktorý svojim zamestnancom prispieva na tretí pilier, si môže uplatniť príspevky ako odpočítateľné položky z daňového základu do výšky 6 % z hrubej mzdy zamestnanca, ktorý uzatvoril dôchodkové sporenie.

Je však nutné povedať, že prispievanie na tretí pilier je zamestnávateľovou povinnosťou len v prípade práce 3. a 4. pracovnej kategórie. V takýchto situáciách je povinný odvádzať do DDS 2 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Do pracovnej kategórie 3. a 4. patria rizikové povolania, ako napríklad baníci alebo hutníci. Výnimka platí aj pre tanečníkov a umelcov.

senior na lavičke

zdroj: Unsplash.com

Typy fondov

Dôchodkové fondy, ktoré DDS vytvorí a spravuje, musia mať Štatút dôchodkového fondu a Informačný prospekt. Fondy nie sú majetkom DDS, a tiež nemajú právnu subjektivitu. Delia sa do dvoch základných kategórií:

 • Príspevkový doplnkový dôchodkový fond – ide o fond, do ktorého sa pripisujú jednotlivé príspevky klientov DDS.
 • Výplatný doplnkový dôchodkový fond – tento fond slúži na výplatu dávok klientom DDS.

Následne sa fondy delia aj podľa rizikovosti. Spravidla sa stretnete s tromi typmi:

 • Konzervatívny – je určený pre starších klientov s kratším investičným horizontom. Považuje sa za najmenej rizikový fond a zároveň za fond, ktorý zvyčajne zarobí najmenej.
 • Vyvážený – ide o zlatú strednú cestu, ktorá je vhodná pre osoby s kratším a stredne dlhým investičným horizontom. Vyvážený fond je charakteristický tým, že dokáže klientom zhodnotiť financie viac ako konzervatívny, no menej ako indexový.
 • Indexový – ide o najrizikovejší fond vhodný pre mladšie osoby s dlhým investičným horizontom. Zo všetkých troch dokáže zhodnotiť financie najlepšie. Ak by ste však nechceli príliš riskovať, môžete ho skombinovať s vyváženým.

Osobám, ktoré rozmýšľajú o investovaní do tretieho piliera, radí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky takto: „Pri rozhodovaní o výbere konkrétneho doplnkového dôchodkového fondu je vhodné porovnať investičnú stratégiu daného fondu s investičnými ambíciami konkrétneho účastníka. Zameranie a ciele investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu sú uvedené v štatúte každého doplnkového dôchodkového fondu. Vo všeobecnosti možno povedať, že:

 • pri dlhšom období sporenia môže byť krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív, ako sú napríklad rôzne druhy akcií, v budúcnosti vyvážená podstatne vyšším výnosom,
 • pri kratšom období sporenia je vhodné zvažovať konzervatívnejšie investície do nástrojov ako dlhopisy, prípadne nástroje peňažného trhu, ktoré sú síce typickejšie spojené s nižším výnosom, no tento fakt je kompenzovaný podstatne nižším rizikom straty.”
starší muž na lavičke

zdroj: Unsplash.com

3. pilier – porovnanie

Na Slovensku fungujú štyri doplnkové dôchodcovské spoločnosti. To, pre ktorú sa rozhodnete, je len na vás. Ešte predtým, ako si však jednu vyberiete, si ich nezabudnite dobre porovnať. Pre lepší prehľad vám o nich prinášame základné informácie.

UNIQA d.d.s, a.s.

3. pilier od DDS UNIQA poskytuje klientom štyri dôchodkové fondy:

 • Globálny akciový dôchodkový fond – je zameraný na investície do diverzifikovaného portfólia, ktoré je zložené z akciových investícií a úročených investičných nástrojov.
 • Príspevkový doplnkový dôchodkový fond – je zameraný na investície so strednou mierou rizika investovania a vyvážený pomer medzi akciovými, dlhopisovými a peňažnými investíciami.
 • Indexový globálny dôchodkový fond – jeho cieľom je aktívne zhodnocovať majetok pri miere rizika, ktoré zodpovedá investovaniu do akcií. UNIQA investuje financie svojich klientov v takomto pomere: 90 % do akciového indexu MSCI World Index, ktorý reprezentuje spoločnosti so strednou a veľkou trhovou kapitalizáciou z najvyspelejších krajín sveta, 10 % do akciového indexu MSCI Emerging Markets Index, ktorý reprezentuje spoločnosti z kapitálových trhov rozvíjajúcich sa krajín sveta.
 • Výplatný doplnkový dôchodkový fond – je zameraný na investície s nízkou mierou rizika a s predpokladom stabilného vývoja investícií.

Vývoj aktuálnych hodnôt fondov UNIQA

Názov fonduVývoj hodnoty za posledných 5 rokov
Globálny akciový dôchodkový fond+10,97 %
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond-4,72 %
Indexový globálny dôchodkový fond+27,65 %
Výplatný doplnkový dôchodkový fond-9,08 %

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

DDS NN Tatry-Sympatia má v ponuke päť dôchodkových fondov:

 • Konzervatívny príspevkový dôchodkový fond – slúži na stabilné zhodnotenie v dlhodobom horizonte pri nízkej miere rizika.
 • Vyvážený príspevkový dôchodkový fond – jeho cieľom je zhodnotiť majetok presahujúci mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika.
 • Rastový príspevkový dôchodkový fond – slúži na nadpriemerné zhodnotenie majetku v dlhodobom horizonte s použitím rastovej investičnej stratégie.
 • Indexový príspevkový dôchodkový fond – jeho cieľom je dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte pri vysokej miere rizika.
 • Dôchodkový výplatný fond – využíva konzervatívnu investičnú stratégiu, ktorá je charakteristická tým, že nie je príliš riziková.

Vývoj aktuálnych hodnôt fondov NN Tatry-Sympatia

Názov fonduVývoj hodnoty za posledný rok
Konzervatívny príspevkový dôchodkový fond-14,33 %
Vyvážený príspevkový dôchodkový fond-16,73 %
Rastový príspevkový dôchodkový fond-17,35 %
Indexový príspevkový dôchodkový fond-14,23 %
Dôchodkový výplatný fond-13,63 %

Stabilita, d.d.s., a.s.

DDS Stabilita má vo svojej ponuke štyri fondy:

 • Stabilita príspevkový dôchodkový fond – je zameraný na investície so strednou mierou rizika. Kombinuje akciové, dlhopisové a peňažné investície.
 • Stabilita akciový príspevkový dôchodkový fond – zameriava sa na investovanie do diverzifikovaného portfólia zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov.
 • Stabilita indexový príspevkový dôchodkový fond – jeho cieľom je dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Investovanie sa spája s vysokou mierou rizika.
 • Stabilita výplatný dôchodkový fond – zameriava sa na investície so strednou mierou rizika. Kombinuje akciové, dlhopisové a peňažné investície.

Vývoj aktuálnych hodnôt fondov Stabilita

Názov fonduVývoj hodnoty za posledný rok
Stabilita príspevkový dôchodkový fond-12,10 %
Stabilita akciový príspevkový dôchodkový fond-10,42 %
Stabilita indexový príspevkový dôchodkový fond-16,04 %
Stabilita výplatný dôchodkový fond-13,26 %

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky má v portfóliu päť fondov:

 • Comfort life 2020 – konzervatívnejší fond určený pre klientov narodených v auguste 1961 a skôr.
 • Comfort life 2030 – konzervatívnejší fond vhodný pre klientov narodených v období medzi januárom 1961 a decembrom 1970.
 • Comfort life 2040 – menej konzervatívny fond so stredným rizikom pre klientov narodených v období medzi januárom 1971 a decembrom 1980.
 • Comfort life 2050 – fond s vyšším rizikom pre klientov narodených v období medzi januárom 1981 a decembrom 1990.
 • Comfort life 2060 – rizikovejší fond určený pre klientov narodených v januári 1991 a neskôr.

Vývoj aktuálnych hodnôt fondov DDS Tatra banky

Názov fonduVývoj hodnoty za posledných 5 rokov
Comfort life 2020-0,22 %
Comfort life 2030+0,2 %
Comfort life 2040+8,63 %
Comfort life 2050+11,61 %
Comfort life 2060+7,09 %

Vstup do tretieho piliera

Vstup do tretieho piliera môže byť:

 • Dobrovoľný – platí pre zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov, ktoré nevykonávajú rizikové práce. Ak teda do tejto skupiny patríte, sami sa môžete rozhodnúť, či do piliera zainvestujete, alebo vyskúšate iné aktívne investovanie, ako napríklad copytrading.
 • Povinný – platí pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce. V praxi to znamená, že zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s DDS, ktorú si zamestnanec vyberie.
mince v pohári

zdroj: Unsplash.com

Vyplatenie doplnkového dôchodkového sporenia

Klient, ktorý si aktívne sporí v DDS, má nárok na niekoľko dávok:

Doplnkový starobný dôchodok

Na doplnkový starobný dôchodok vzniká nárok:

 • po zaplatení príspevkov po dobu minimálne 120 mesiacov a po dosiahnutí veku 55 rokov – v prípade že ste s DDS uzatvorili zmluvu pred 1. januárom 2014,
 • po dosiahnutí veku 62 rokov alebo ak vám bol priznaný nárok na starobný alebo predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne – v prípade, že ste s DDS uzatvorili zmluvu po 1. januári 2014.

Doplnkový starobný dôchodok vypláca DDS dvoma formami:

 • doživotný doplnkový starobný dôchodok – ako už z názvu vyplýva, vypláca sa doživotne.
 • dočasný doplnkový starobný dôchodok – nasporená hodnota vašich príspevkov sa rozpočíta na dobu určitú (minimálne 5 rokov), počas ktorej sa vypláca.

Doplnkový výsluhový dôchodok

Tento typ dôchodku sa vypláca v prípade, že:

 • obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za zamestnanca z dôvodu výkonu rizikových prác kategórie 3. a 4. (do tejto kategórie v prípade 3. piliera spadá aj profesia umelca a tanečníka) trvalo najmenej 10 rokov,
 • účastník dovŕšil vek 55 rokov.

Jednorazové vyrovnanie DDS

Klient DDS môže požiadať aj o jednorazové vyrovnanie, a to z týchto dôvodov:

 • priznanie plného invalidného dôchodku,
 • splnenie podmienok pre vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, pričom aktuálna hodnota osobného účtu klienta je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy,
 • zrušenie fondu alebo DDS,
 • smrť účastníka (v takomto prípade sa vypláca 100 % výška hodnoty účtu oprávnenej osobe).

V prípade, že sporiteľ požiada o výplatu doživotného doplnkového starobného dôchodku, môže si nechať od DDS vyplatiť 50 % hodnoty účtu formou jednorazového vyrovnania.

V prípade, že sporiteľ požiada o výplatu doživotného dočasného starobného dôchodku, môže si nechať od DDS vyplatiť 25 % hodnoty účtu formou jednorazového vyrovnania.

staršia žena

zdroj: Unsplash.com

Predčasný výber z 3. piliera

Doplnková dôchodcovská spoločnosť umožňuje predčasný výber z 3. piliera po desiatich rokoch odo dňa uzatvorenia zmluvy s klientom, prípadne po desiatich rokoch od posledného predčasného výberu.

Predčasný výber sa vypláca vo výške aktuálnej hodnoty príspevkov, ktoré má klient na účte.

Rada odborníka

Predčasným výberom všetkých financií účastnícka zmluva v doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti nezaniká. Vo svojom účte tak môžete naďalej aktívne sporiť.

Odstupné

Odstupné je od 1. januára 2014 zrušené. Do tohto času sa dalo od zmluvy v DDS odstúpiť, no len za podmienky, že hodnota dôchodkového účtu, ktorá sa vyplatila klientovi, bola znížená o 20 %.

Poplatky v treťom pilieri

V treťom pilieri sa platí niekoľko poplatkov:

 • odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu,
 • odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

Výška poplatkov sa odlišuje v závislosti od jednotlivých DDS a jej výpočet nájdete v zmluve.

Okrem toho sa môžete stretnúť aj s poplatkom za prestup do inej DDS. Platiť ho však budete len vtedy, keď do inej DDS prejdete v období do 1 roka od podpísania zmluvy. Výška poplatku je v hodnote 5 %.

3. pilier – kalkulačka

Ak chcete vedieť, koľko by ste mohli zarobiť vo fonde, ktorý ste si vybrali, využite kalkulačku tretieho piliera. Na internete ich nájdete niekoľko. Kalkulačky vám odhadnú výšku nasporenej sumy na základe niekoľkých parametrov:

 • vášho veku,
 • príjmu,
 • vybraného fondu.

Dedenie v treťom pilieri

Suma, ktorú klient nasporí v treťom pilieri je jeho súkromným majetkom, ktorý sa po jeho smrti dedí. K dedeniu však dochádza len vtedy, keď sporiteľ neurčí v zmluve oprávnenú osobu. Ak ju určí, DDS jej vyplatí plnú nasporenú čiastku bez dedičského konania.

Výhody a nevýhody 3. piliera

Tretí pilier má niekoľko výhod vrátane toho, že:

 • sporenie je dobrovoľné, takže sa môžete rozhodnúť, či ho využijete,
 • celý proces investovania je jednoduchý,
 • k dispozícii máte širokú ponuku fondov s rôznymi stupňami rizika,
 • do fondov vám môže prispievať aj zamestnávateľ,
 • DDS poskytuje viaceré typy dávok,
 • možnosť zníženia základu dane o výšku zaplatených príspevkov (maximálne však 180 eur ročne)
 • peňažné prostriedky nasporené na dôchodkovom účte sú predmetom dedenia,
 • nasporenú čiastku si môžete vytiahnuť predčasne.

Okrem výhod však musíte počítať aj s viacerými nevýhodami 3. piliera:

 • vysoké poplatky,
 • finančné prostriedky nie je možné vybrať skôr ako 10 rokov po uzatvorení zmluvy,
 • nemôžete si vyberať, do akého finančného nástroja zainvestujete,
 • výnosy nie sú v porovnaní s inými spôsobmi investovania príliš vysoké.

Pre koho je určený tretí pilier?

Tretí pilier je určený pre každého, kto chce mať v budúcnosti určitú istotu a lepší život. Aktívnym sporením a zhodnocovaním môžete bojovať proti inflácií a zaistiť si vyšší dôchodok.

Investovanie formou tretieho piliera sa oplatí najmä ľuďom, ktorým doň prispieva zamestnávateľ. Ak takýto benefit nemáte, zvážte, či si doň nebudete posielať niekoľko eur mesačne sami.

Ešte predtým, ako si však zvolíte tretí pilier, popremýšľajte aj nad inými formami aktívneho investovania, ktoré vám môžu zhodnotiť majetok oveľa lepšie. Pre začínajúcich investorov sú vhodné akcie, ETF fondy a klasické podielové fondy.

Aby ste však niečo zarobili a o financie neprišli, budete si musieť na takýto spôsob investovania nájsť dostatok času. Ak ho nemáte alebo vás investovanie príliš nezaujíma, môžete vyskúšať copytrading, ktorý predstavuje metódu kopírovania overených stratégií od skúsených investorov. Výsledkom je tak veľmi zaujímavý výnos.

keramická pokladnička

zdroj: Unsplash.com

Zainvestujte a postarajte sa o svoju budúcnosť

Tretí pilier je skvelým riešením, ako zhodnotiť svoje financie a zabezpečiť si svoju budúcnosť. Nie je však jediným. Ak by ste chceli investovať efektívnejšie a zarobiť viac, stavte na overené investičné metódy formou copytradingu. Pracujte so svojimi peniazmi aktívne a tešte sa zo skvelých ziskov teraz aj v budúcnosti.

Zdieľaj:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ďaľšie články

Napíšte nám

Máte záujem o výnosnú
formu investovania s copyleaders?

Hľadáte investičné príležitosti?

Naši partneri sú Vám k dispozícií a pripravení odpovedať na akékoľvek otázky. Vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.