Podielové fondy: Porovnanie fondov pre rok 2022

muž sediaci za počítačom

Zdroj: Unsplash.com

Podielové fondy patria k obľúbeným finančným inštrumentom, do ktorých investujú menší aj väčší investori. V súčasnosti existuje veľké množstvo fondov. Delia sa do rôznych základných skupín a na viaceré typy a podtypy. Pred investovaním je dôležité poznať ich a vedieť, ako fungujú. Čo vlastne podielové fondy sú a ktoré patria k tým najvýkonnejším v roku 2022?

Čo sú podielové fondy?

Podielový fond predstavuje spoločný majetok viacerých osôb. Tieto osoby sa nazývajú podielnici. Fond vznikne tak, že správcovská spoločnosť vydá cenné papiere, v tomto prípade podielové listy. Tieto listy môžu investori následne nakupovať. Keďže jednotlivé podielové listy nakupuje viacero ľudí, ide o kolektívne investovanie.

Podielový list dáva investorom právo podieľať sa na výnosoch z majetku fondu. Okrem toho však podielnik nemôže robiť nič iné. Na rozdiel od akcionárov nemá právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení alebo podávať návrhy.

Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť a na Slovensku ju vymedzuje zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 Z. Z., ktorý hovorí: „Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov alebo alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska; zapisuje sa do obchodného registra.”

Pod pojmom spravovanie sa rozumie:

 • riadenie investícií,
 • administratíva, ako napríklad vedenie účtovníctva alebo zabezpečovanie právnych služieb,
 • distribúcia podielových listov.

Správcovská spoločnosť fondy nevlastní, len ich spravuje. Celý proces investovania je pomerne jednoduchý. V praxi to vyzerá tak, že skupina ľudí s podobnými investičnými cieľmi vloží svoje financie do fondu, kde ich zverí správcovskej spoločnosti. Spoločnosť tieto financie následne investuje do rôznych cenných papierov. Podielový fond tak tvorí súbor akcií, dlhopisov a množstva ďalších finančných nástrojov.

Rada odborníka

Každý podielový fond musí mať tzv. štatút. Ide o neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi vami, čiže podielnikom a správcovskou spoločnosťou. Po tom, ako doň zainvestujete a získate podielový list, akceptujete ustanovenia štatútu.

Podielové fondy ako investícia pre každého

Veľkou výhodou aktívneho investovania do podielových fondov je, že na to, aby ste tak mohli urobiť, nepotrebujete veľký kapitál. Väčšina fondov síce požaduje určitú minimálnu čiastku pre investovanie, no okrem tých, do ktorých musíte investovať tisícky eur, nájdete aj také, kde vám bude stačiť niekoľko desiatok či stoviek.

Silnou stránkou podielových fondov je aj rozloženie investičného rizika. Správcovské spoločnosti nakupujú rôzne cenné papiere, čím rozširujú vaše portfólio a zaisťujú, že ak sa vám nebude dariť v jednej oblasti, neprídete o všetky svoje financie.

Následne netreba zabúdať ani na to, že fond umožňuje investovať aj začínajúcim investorom, ktorí chcú byť aktívni a so svojimi financiami pracovať, no nevedia ako. Správcovská spoločnosť sa o všetko postará. Dôležité je len vybrať si správny fond.

Výber správneho fondu nemusí byť najjednoduchší. Ide však o kľúčový faktor, ktorý ovplyvňuje váš úspech pri investovaní. Ak si neviete dať rady, obráťte sa na odborníkov. Jednou z možností je profesionálny copytrader, ktorý sa bude o vaše financie aktívne starať.

Keď do podielového fondu zainvestujete, dostanete podielový list. Ide o cenný papier listinnej podoby. Tento dokument vám dáva právo na podiel majetku v podielovom fonde a výnose z neho.

Po tom, ako získate podielový list, sa stávate podielnikom. Podielnika charakterizuje aj zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 Z. z.: „Investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania.”

Typy podielových fondov

Podielové fondy sa delia na dva základné typy a následne na niekoľko druhov podľa toho, kde sa investujú. K základným patria:

 • otvorený podielový fond,
 • uzavretý podielový fond.

K podielovým fondom na základe investovania patria:

 • akciový fond,
 • dlhopisový fond,
 • zmiešaný fond,
 • peňažný fond.

Otvorený podielový fond

Je charakteristický tým, že neobmedzuje to, koľko podielových listov sa vydá. Majitelia podielových listov ich môžu nielen kedykoľvek kúpiť, ale aj kedykoľvek predať. Trend každodenného nakupovania a predávania cenných papierov označujú odborníci aj ako neukončená emisia.

Výhodou otvorených podielových fondov je možnosť kedykoľvek vytiahnuť svoje peniaze. Máte ich tak neustále „po ruke”. Ak by sa teda niečo stalo a potrebovali by ste ich, môžete tak urobiť. Nič vás neobmedzuje.

Uzavretý podielový fond

Uzavretý podielový fond je presným opakom otvoreného. Tento typ fondu je charakteristický tým, že vydávanie podielových listov je ovplyvnené buď ich počtom, alebo obdobím, kedy sú dostupné na kúpu. Fond má vo všeobecnosti obmedzenú dobu, počas ktorej existuje. Všetky podrobnosti a detaily nájdete uvedené v štatúte.

Počas toho, ako fond funguje, nemôžu podielnici predať svoje podiely. Je preto dobré si investíciu premyslieť a vždy investovať len financie, ktoré skutočne nepotrebujete. Dôvod je ten, že v čase núdze sa k financiám z takéhoto fondu nedostanete.

Financie z uzavretého fondu sú vyplácané buď formou dividend, alebo vyplatením celej čiastky po tom, ako fond prestane existovať.

mince v pohári s rastlinou

Zdroj: Unsplash.com

Akciový fond

Hlavnou myšlienkou akciových fondov je investovať väčšinu financií do akcií. Takáto investícia je jednou z najdlhších, pretože tento typ finančných inštrumentov veľmi kolíše. Platí teda, že čím dlhšie necháte peniaze pracovať, tým lepšie výsledky môžete získať.

Dlhopisový fond

Dlhopisové fondy vkladajú väčšinu finančných prostriedkov do dlhopisov. Ide tak o stredné investície v období od jedného do troch rokov. Tento typ fondov je vhodný pre každého aktívneho investora, ktorý by chcel investovať, no nie na príliš dlhú dobu.

Zmiešaný fond

Úlohou zmiešaných fondov je investovať do viacerých finančných inštrumentov, vrátane investovania do akcií a dlhopisov. Sú ideálne pre investorov, ktorí chcú rozšíriť svoje portfólio a rozložiť risk. Výnos je rôzny a závisí najmä od správcovskej spoločnosti a jej skúseností.

Peňažný fond

Ak chcete so svojimi financiami stále pracovať a túžite po zisku v krátkom čase s nízkym rizikom, ideálne sú peňažné fondy. Ich spravovanie je ľahké, preto sú spojené len s nižším poplatkom. Výška výnosu je rôzna a závisí najmä od úrokových sadzieb. Pre menších investorov je však často veľmi príťažlivá. Vo väčšine prípadov sa investuje od pol do jedného roka.

Ďalšie typy fondov

Okrem všetkých spomínaných fondov existujú ešte ďalšie typy, ako napríklad:

 • Fondy fondov – sú charakteristické tým, že väčšinu aktív ukladajú do podielových listov iných fondov. Ich výhodou je nižšie riziko pri investovaní, a to, že investor môže do fondov vložiť aj menšiu čiastku.
 • Derivátové fondy – zameriavajú sa na investovanie financií do finančných derivátov.
 • Komoditné fondy – sú rizikovejšie. Správcovské spoločností investujú financie napríklad do produktov poľnohospodárstva.
 • Špeciálne fondy nehnuteľností – ide o fondy, ktoré investujú finančné prostriedky do realitných projektov alebo nakupujú akcie stavebných spoločností.
 • Aktívne riadené fondy – ich hlavným cieľom je dosiahnutie vyššieho výnosu. Využívajú sa na to rôzne analýzy, na základe ktorých sa správcovské spoločnosti rozhodujú, ako naložiť s financiami.
 • Fondy s územnou orientáciou – zameriavajú sa na určitú oblasť alebo región.
 • Garantované fondy – zaisťujú investorovi návrat istiny, čiže jeho prvotného vkladu, a to aj vtedy, keď dochádza k negatívnemu vývoju kurzu. Ich nevýhodou je to, že predčasný výber je spoplatnený vysokými poplatkami.
 • Fondy alternatívnych investícií – využívajú sa na investovanie do viacerých finančných aktív. Hoci do nich investujú aj iné fondy, tento fond je charakteristický tým, že má voľnejšie limity prípustných aktív. Fond alternatívnych investícií ďalej investuje aj do komoditných derivátov, prevoditeľných cenných papierov, drahých kovov, majetkových podielov a množstva ďalšieho.

Pri investovaní sa môžete stretnúť aj s ďalšími podielovými fondmi zameranými na iné finančné inštrumenty alebo oblasti.

Rada odborníka

Manipulácia s financiami, napríklad ich vytiahnutie, môže byť v rámci podielových fondov spoplatnená. Ak teda nechcete nič navyše platiť a chcete, aby sa čo najlepšie zhodnotili, s peniazmi nepracujte a nechajte ich vo fonde niekoľko rokov.

Podielové vs. ETF fondy

Mnohí ľudia si často mýlia podielové a ETF fondy. Oba typy fondov vyzerajú na prvý pohľad veľmi podobne, no sú medzi nimi viaceré rozdiely, o ktorých by ste pred investovaním mali vedieť.

Podielové fondy

Podielové fondy sú charakteristické tým, že:

 • ich cena je stabilnejšia, pretože sa s nimi obchoduje len raz za deň,
 • pri investovaní prostredníctvom podielových fondov sa investuje priamo do komodít a finančných inštrumentov,
 • nie sú verejne obchodované,
 • majú viacero poplatkov vrátane ročného poplatku za spravovanie a poplatku za vstup a výstup.

ETF fondy

ETF fondy sú charakteristické tým, že:

 • ich cena nie je taká stabilná, pretože sa s nimi obchoduje stále,
 • investovanie cez ETF fondy nie je priame, pretože ETF iba kopíruje cenu podkladového aktíva,
 • sú verejne obchodované,
 • spája sa s nimi menej poplatkov, pretože pri investovaní sa platí len za nákup a predaj.

Najvýhodnejšie podielové fondy v roku 2022

Premýšľate, že by ste zainvestovali do podielových fondov? Ešte predtým, než zistíte, ako na to, mali by ste poznať tie, ktorým sa v roku 2022 darí najviac.

Franklin Technology Fund A(acc) EUR

Ide o dlhodobo najziskovejší podielový fond, ktorý funguje v oblasti technológií. Je určený na dlhodobú investíciu, presnejšie od 10 do 15 rokov. Priemerný ročný výnos za 10 rokov je približne 18 %.

Minimálny vklad nie je určený, pričom maximálny vstupný poplatok je 5,75 % a ročný poplatok 1,50 %. Následne sa stretnete ešte s pravidelnými poplatkami, ktoré sú vo výške 1,81 %.

Franklin Technology Fund A(acc) EUR patrí k rizikovejším akciovým fondom, no ak svoje financie dobre rozdelíte, nemusíte sa ničoho báť. Ide o skvelú investíciu najmä pre aktívnych investorov s niekoľkoročnými skúsenosťami.

Fidelity – Global Technology Fund A-DIST-EUR

Fidelity – Global Technology Fund A-DIST-EUR je podielový fond, ktorý funguje v oblasti technológií. Patrí medzi akciové fondy. Priemerný ročný výnos za 10 rokov je okolo 16,93 %. Maximálne poplatky sú v hodnote 5,25 %, pričom pravidelné poplatky dosahujú hodnotu 1,89 %.

Do podielového fondu Fidelity – Global Technology Fund A-DIST-EUR môžete investovať jednorazovo, no aj aktívne a pravidelne. Keď sa preň rozhodnete, myslite na to, že ide o dlhodobú investíciu – približne na 10 rokov.

počítanie výnosov z podielových fondov

Zdroj: Unsplash.com

BNP Parvest Disruptive Technology EUR

Aj výkonnosť podielových fondov, ako je BNP Parvest Disruptive Technology EUR, je dostatočne vysoká. Priemerný ročný výnos za 10 rokov dosahuje 15,24 %. Ide o akciový fond, ktorý sa orientuje na oblasť technológií.

Investičný horizont tohto fondu je minimálne 5 rokov. Riziko je vyššie, no keď správne rozdelíte svoje investície, môžete ho zmierniť. Poplatky za správu sú v hodnote 1,98 %.

Franklin Templeton – Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR

Podielový fond Franklin Templeton – Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR má priemerný ročný výnos za 10 rokov v hodnote 14,89 %. Patrí medzi akciové fondy. Jeho volatilita je o niečo vyššia, ako v prípade prvých troch fondov, preto je vhodný skôr pre skúsenejších investorov.

Maximálny vstupný poplatok predstavuje 5,75 %. Ročný poplatok je v hodnote 1,50 % a pravidelné poplatky v hodnote 1,81 %.

NP Paribas Funds Equity World Consumer Durables EUR

Podielový fond NP Paribas Funds Equity World Consumer Durables EUR je výborným riešením pre každého, kto hľadá fondy na dlhodobé investovanie. Dôvod je ten, že keď doň zainvestujete, peniaze by ste v ňom mali nechať aspoň 10 rokov.

NP Paribas Funds Equity World Consumer Durables EUR je vhodný skôr na aktívne investovanie, čiže na pravidelné investície v menších čiastkach. Ak by ste chceli spraviť jednorazový vklad, mali by ste byť opatrnejší.

Vstupný poplatok do fondu je v hodnote 3 % a správcovský poplatok v hodnote 1,50 %. Minimálna investícia nie je daná a výstupný poplatok sa neplatí.

Podielové fondy slovenských bánk

Okrem zahraničných podielových fondov môžete investovať aj do podielových fondov slovenských bánk.

Podielové fondy VÚB

Výkonnosť podielových fondov VÚB je dobrá. Odvíja sa od toho, akú investičnú stratégiu si zvolíte. Banka má v súčasnosti k dispozícii viacero typov fondov:

 • stredoeurópske aktívne portfólio,
 • konzervatívne fondy,
 • obozretné fondy,
 • dynamické fondy.

VÚB AM podielové fondy, čiže podielové fondy VÚB Asset Management, sú na slovenskom trhu pomerne obľúbené. Cez banku investuje množstvo menších investorov.

ČSOB podielové fondy

Veľkú ponuku podielových fondov má aj ČSOB. Ich vývoj si môžete pozrieť priamo na oficiálnej webovej stránke banky. ČSOB poskytuje aj rôzne investičné programy, ktoré pomáhajú začínajúcim a menším investorom.

Podielové fondy Tatra banka

Tatra banka umožňuje investovať do viacerých podielových fondov, pričom pomocou investičnej kalkulačky si viete zistiť, koľko pri zvolenej investičnej stratégii dokážete zarobiť. Investovať môžete následne prostredníctvom mobilnej aplikácie, internet bankingu, telefonicky alebo návštevou pobočky.

vývoj cien Amazonu

Zdroj: Unsplash.com

365.bank

Aj 365.bank má vo svojej ponuke niekoľko podielových fondov:

 • komfortné investície,
 • realitné investície,
 • flexibilné investície,
 • trendové investície.

Investor si tak môže vybrať presne podľa svojich potrieb.

Fio banka

Ak ste klientom Fio banky, môžete investovať aj cez ňu. Podielové fondy sú vám k dispozícii dokonca aj vtedy, keď klientom banky nie ste, no mali by ste záujem o investovanie.

Najväčšou výhodou podielových fondov, ktoré poskytuje Fio banka je, že minimálna investícia je už od 10 eur mesačne, a to, že neplatíte žiadne vstupné alebo výstupné poplatky.

Spôsoby investovania do podielových fondov

Do podielových fondov môžu investovať právnické aj fyzické osoby. Investuje sa aktívne, čiže pravidelne, prípadne jednorazovo. Ak si zvolíte aktívne investovanie, môžete pravidelne vkladať financie do rovnakého fondu, prípadne do viacerých.

Pri investovaní do podielových fondov je tiež dobré vedieť, že ide o dlhodobý proces, čiže 5 – 10 rokov, niekedy aj viac. Nemôžete preto očakávať, že výnosy získate po dvoch týždňoch alebo mesiaci. V prípade, že chcete zarábať aktívnejšie, mali by ste popremýšľať nad obchodovaním.

V rámci investovania do podielových fondov máte tri možnosti, ako na to:

 • Samostatné investovanie – do podielových fondov môžete investovať samostatne, pomocou skúsených investorov. Spravidla si stačí vybrať brokera, u ktorého si vytvoríte účet a následne zvolíte podielový fond. Investovanie prostredníctvom brokera nie je náročné, no všetko si riešite sami. Do celého procesu tak musíte investovať dostatok času.
 • Investovanie cez banku – veľmi jednoduchým riešením, ako investovať a o nič sa nestarať, je investovať cez banku. Nevýhodou tohto rozhodnutia je to, že banka si spravidla účtuje vysoké poplatky a s financiami špeciálne nepracuje.
 • Copytrading – zlatou strednou cestou je copytrading, pomocou ktorého využívate overené stratégie profesionálnych copytraderov. Máte tak istotu skvelého zisku. Okrem toho odborníci sa vám môžu aktívne starať o portfólio a s financiami neustále pracovať.

Výhody podielových fondov

Podielové fondy majú veľa výhod vrátane toho, že:

 • Správcovská spoločnosť je odborníkom vo svojej oblasti – keď zainvestujete do podielových fondov, nemusíte sa báť, že ste svoje financie dali do rúk niekomu, kto nemá vo finančnej sfére žiadne skúsenosti. Práve naopak. Správcovské spoločnosti dlhodobo sledujú vývoj jednotlivých finančných inštrumentov a vedia, kedy a do čoho investovať.
 • Vhodná investícia aj pre malých investorov – do podielových fondov môžete investovať už od niekoľkých desiatok alebo stoviek eur. Ide tak o skvelú investičnú príležitosť aj pre menších investorov.
 • Rozloženie rizika – aktívne investovanie so sebou prináša riziko. Ak sa bojíte, že by ste mohli prísť o financie, využite podielové fondy. Správcovské spoločnosti rozdeľujú investície do viacerých finančných inštrumentov. V praxi to znamená, že keď sa niečomu v súčasnosti nedarí, neprídete o všetky svoje financie.
 • Skvelé rozšírenie portfólia – prostredníctvom podielových fondov môžete investovať do akcií, dlhopisov, kryptomien, komodít a množstva ďalších inštrumentov. Ide tak o skvelé rozšírenie portfólia.
 • Veľké množstvo rôznych typov – pri investovaní zistíte, že na trhu existuje veľké množstvo rôznych typov podielových fondov. Je tak len na vás, pre ktorý sa rozhodnete.
graf vývoja cien podielových fondov

Zdroj: Unsplash.com

Nevýhody podielových fondov

Podielové fondy majú aj zopár nevýhod:

 • Viacero poplatkov – s podielovými fondmi sa spája niekoľko poplatkov. Okrem výberu a vkladu musíte zaplatiť aj za spravovanie vašich financií.
 • Strata možnosti rozhodovať, do čoho budete investovať – po tom, ako do podielového fondu zainvestujete, dávate svoje financie do rúk správcovskej spoločnosti, ktorá rozhoduje, do čoho sa bude váš majetok investovať. Strácate tak kontrolu nad svojím investičným portfóliom.
 • Volatilita – kolísavosť hodnoty podielových fondov je pomerne vysoká a ich cena sa dokáže zmeniť veľmi rýchlo. Spravidla platí, že čím je volatilita vyššia, tým je vyšší aj potenciálny výnos. Dávajte si však pozor. S vysokou kolísavosťou prichádza aj vysoké riziko.

Zainvestujte do podielových fondov aj vy

Podielové fondy predstavujú skvelé riešenie nielen pre veľkých, ale aj pre menších investorov. Znižujú investičné riziko, umožňujú investovať nižšie čiastky a pomáhajú rozšíriť portfólio. Stačí si len zvoliť správny fond. Ak by ste náhodou nevedeli, ako na to, môžete sa obrátiť na profesionálneho copytradera, ktorý vám bude aktívne riadiť portfólio a s výberom vám rád pomôže.

Zdieľaj:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ďaľšie články

Napíšte nám

Hľadáte investičné príležitosti?

Naši partneri sú Vám k dispozícií a pripravení odpovedať na akékoľvek otázky. Vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.