P2P pôžičky: Čo to je a aká je ich bezpečnosť?

vybavovanie P2P pôžičky online

zdroj: Unsplash.com

P2P pôžičky sú jedným z typov pôžičiek, ktoré sú v dnešnej dobe čoraz obľúbenejšie. Na rozdiel od klasických úverov v banke si v tomto prípade požičiavajú ľudia navzájom, pričom medzi nimi vystupuje tretia strana, ktorou je sprostredkovateľ. P2P majú viacero výhod, no spájajú sa s nimi aj rôzne riziká a nebezpečenstvá. Na čo si dávať pozor?

Čo sú P2P pôžičky?

Peer-to-peer pôžičky, niekedy označované aj ako person-to-person, sú pôžičky nebankového charakteru. Na rozdiel od bežného úveru vám v tomto prípade poskytuje peniaze človek s voľnými finančnými prostriedkami. Najčastejšie ide o aktívnych investorov, ktorí by chceli svoj majetok efektívne zhodnotiť. Ide teda o kolektívne pôžičky od ľudí ďalším ľuďom, častokrát ihneď.

P2P pôžičky predstavujú jeden z viacerých typov pôžičiek, ktoré si môžete vziať na financovanie kúpy hmotného majetku. Dôvodom je najmä fakt, že P2P nebývajú príliš vysoké. Môžete si tak požičať len niekoľko desiatok tisíc eur. Ľudia ich využívajú najmä na nákup zariadenia alebo na vykrytie niekoľkých dní pred výplatou.

Pôžičky poskytnuté fyzickými osobami nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska. Znamená to, že veriteľ ani dlžník nedisponujú žiadnymi povoleniami zo strany NBS. Keďže nejde o klasický spotrebný úver, poskytovanie nereguluje ani Zákon o spotrebiteľských úveroch.

Keď sa teda rozhodnete, že budete aktívnym investorom, ktorý požičia P2P pôžičku alebo dlžníkom, ktorý si požičiava peniaze, dávajte si pozor. Konáte na vlastnú zodpovednosť.

Proces P2P pôžičky

Pôžičky Peer-to-peer sú v súčasnosti obľúbenejšie ako kedykoľvek predtým. Najčastejšie ich využívajú ľudia, ktorých bežné inštitúcie poskytujúce úvery, ako napríklad banky, odmietli.

Banka totižto môže klienta odmietnuť, keď nespĺňa základné podmienky, ako pravidelný príjem, záznam v registri dlžníkov a podobne. Na túto skutočnosť je dôležité myslieť najmä v situáciách, keď ste aktívnym investorom a financie požičiavate.

P2P pôžičky poskytujú aj nebankové spoločnosti. Na Slovensku ich funguje niekoľko. Všetky disponujú online systémom, cez ktorý sa celý proces pôžičky Peer-to-peer rieši. Investor a dlžník sa teda nepoznajú a pôžičky sa riešia online.

Po tom, ako dlžník požiada prostredníctvom portálu o pôžičku, nebanková spoločnosť začína s overovaním bonity klienta. Ináč povedané, zisťuje, či bude klient schopný úver splácať.

Pri overovaní si treba dať pozor. Nebanková spoločnosť sprostredkujúca P2P pôžičku nemusí overiť klienta vo všetkých databázach a registroch, pretože túto povinnosť nemá danú zákonom ako banky. To, či nahliadne do všetkých registrov, je len na nej.

Keď sa klient overí a zistí sa, že je všetko v poriadku, prichádza na rad výber pôžičky. Dlžník si vyberá z jednotlivých ponúk od investorov.

V ďalšom kroku sa pristupuje k požičaniu peňazí a následne k splácaniu zo strany dlžníka.

Vedeli ste, že …

… finančné prostriedky, ktoré investor poskytuje ako P2P pôžičky, nie sú chránené Fondom ochrany vkladov? Fond slúži spravidla na posilnenie finančnej stability a zníženie morálneho hazardu.

P2P investovanie: Proces P2P pôžičky zo strany investora

Ešte predtým, ako sa rozhodnete pre aktívne P2P investovanie, je dôležité, aby ste si dobre premysleli a zvážili riziká, ktoré sa s ním spájajú. Sprostredkovatelia P2P pôžičiek síce na svojich webstránkach zaručujú vysokú bezpečnosť, no z pohľadu zákonov ide o veľmi slabo regulované prostredie. O svoje financie by ste tak mohli ľahko prísť.

Výber sprostredkovateľa a vytvorenie účtu

Proces P2P pôžičiek vyzerá zo strany investora odlišne ako zo strany dlžníka. Všetko začína výberom jedného zo sprostredkovateľov P2P pôžičiek. U neho si investor vytvorí svoj investorský účet, v rámci ktorého spravuje svoje financie a všetko kontroluje.

Účet a administratívna zóna sa líšia v závislosti od toho, ktorého P2P sprostredkovateľa si vyberiete. Všetky by však mali byť jednoduché na používanie, aby vám prácu s financiami zbytočne nekomplikovali.

Poskytnutie úveru

V ďalšom kroku už poskytujete samotný úver. Celý proces funguje spravidla tak, že dlžník požiada o pôžičku, spoločnosť ho preverí a keď je všetko v poriadku, investorovi príde upozornenie na novú investorskú príležitosť. Podľa výšky úveru a ďalších informácií tak môže vytvoriť dlžníkovi ponuku.

Ak dlžník dostane viac ponúk, vyberie si tú najvýhodnejšiu. Vždy je preto dobré nad poskytovanou úrokovou sadzbou porozmýšľať a poskytnúť takú, ktorá je výhodná pre obe strany.

Pre investorov platí, že čím je dlžník rizikovejší, tým vyšší zisk z neho majú. Pred požičaním financií takémuto klientovi je preto dôležité zvážiť, či tento risk chcete skutočne podstúpiť. Ak nie, porozmýšľajte nad inými typmi aktívneho investovania, ako napríklad copytrading s kontrolovaným rizikom a so skvelým výnosom.

Ochrana investora

Investor nie je chránený žiadnymi zákonmi ani reguláciami od NBS. Riziko pred finančnými problémami sa preto znižuje rozdelením financií medzi viacerých dlžníkov.

V praxi to vyzerá ako diverzifikovanie portfólia pri bežnom investovaní. Namiesto toho, aby ste všetky peniaze vložili do jedného finančného inštrumentu (v tomto prípade dlžníka), rozdelíte ich medzi viaceré. Financie môžete rozdeľovať sami, prípadne to nechajte na samotnú platformu.

Poplatky a zisky

Sprostredkovateľ P2P pôžičky si za svoju prácu účtuje určitý poplatok. Vo väčšine prípadov si ho strhne z každej splátky. Výška poplatku sa líši v závislosti od spoločnosti, ktorú ste si vybrali, prípadne od výšky pôžičky a úrokov.

Zisky z aktívneho investovania a požičiavania si kontrolujete na online platforme.

podpisovanie dokumentov na P2P pôžičku

zdroj: Unsplash.com

Iné formy P2P pôžičiek

Za P2P pôžičku sa považuje aj pôžička, ktorú poskytne človek človeku bez toho, aby medzi nimi vystupoval tretí subjekt. V takomto prípade sú však riziká požičiavania ešte vyššie. Financie by ste preto mali požičiavať len osobe, ktorú skutočne poznáte a dôverujete jej.

Aj napriek dôvere však nezabúdajte na zmluvu o pôžičke. Bude slúžiť ako dôkazový materiál a zaistí vám rýchlejšie vyriešenie problému v situáciách, keď sa druhá strana rozhodne prestať splácať.

Obchodný zákonník hovorí o dvoch formách zmluvy o pôžičke, a to o ústnej a písomnej. Najlepším riešením je písomná forma. Ústna je bez svedkov ťažko preukázateľná.

Písomnú zmluvu o pôžičke môžete spracovať, vyplniť a podpísať aj bez pomoci právnika. Nemusíte sa preto báť, že by vás jej vystavenie stálo niečo navyše. Dbajte však na to, aby obsahovala všetky náležitosti. V inom prípade nemusí byť platná.

Zmluva o pôžičke musí obsahovať:

 • druh spotrebiteľského úveru,
 • obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
 • ak sa spotrebiteľský úver uzatvára prostredníctvom finančného agenta, zmluva musí obsahovať aj údaje o ňom v rozsahu údajov veriteľa, a to podľa toho, či ide o právnickú, alebo fyzickú osobu,
 • adresu predávajúceho, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,
 • identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,
 • dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti úveru,
 • celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
 • opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o úvere vzťahuje a cenu tovaru alebo služby, ak ide o úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu, alebo ak ide o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere,
 • úrokovú sadzbu pôžičky,
 • ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť,
 • výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov,
 • právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky,
 • súhrnný prehľad, ktorý obsahuje lehoty a podmienky splácania úrokov a iných poplatkov,
 • prípadné poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpania,
 • úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok a spôsob jej úpravy a prípadné poplatky pri neplnení zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 • upozornenie týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru,
 • veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie,
 • výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe,
 • informácie o právach,
 • právo na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti,
 • spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 • informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 • právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 • názov a adresu príslušného kontrolného orgánu,
 • priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN).

TIP

Hodnotu RPMN musia mať v zmluve uvedené všetky finančné inštitúcie. Ak by ste ju v zmluve nenašli, pôžička sa považuje za bezúročnú.

Kto na Slovensku poskytuje P2P pôžičky?

Aj napriek tomu, že na Slovensku funguje niekoľko spoločností poskytujúcich P2P pôžičky, ich množstvo je v porovnaní s inými krajinami a zahraničnými pôžičkami minimálne. Jednotliví poskytovatelia P2P sa od seba odlišujú najmä službami, ktoré poskytujú. Podmienky poskytnutia úveru sú spravidla rovnaké a nie je ich veľa. Zvyčajne stačí, keď ste starší ako 18 rokov a ste občanom Slovenskej republiky. Niektorí sprostredkovatelia vyžadujú aj pravidelný príjem.

K poskytovateľom P2P pôžičiek fungujúcich na Slovensku patria:

 • Žltý melón
 • Zinc Euro
 • Maják
 • PORT System
 • Finzo

Výška pôžičky je rôzna. Niektorí sprostredkovatelia umožňujú požičať si len niekoľko stoviek eur, iní majú v ponuke aj vyššie sumy, napríklad 5 000 či 10 000 eur.

Upozornenie NBS na Peer-to-peer pôžičky

Pôžičky Peer-to-peer predstavujú pre investorov jednu z možností, ako zhodnotiť voľné finančné prostriedky a pre dlžníkov ďalší zdroj financií. Národná banka Slovenska však upozorňuje na viaceré riziká, ktoré sa s týmito úvermi spájajú.

Najväčším z nich je skutočnosť, že P2P sprostredkovatelia nepodliehajú dohľadu NBS a účasť na takýchto aktivitách je konaním na vlastnú zodpovednosť.

K rizikám veriteľov podľa NBS patria:

 • sľúbené zhodnotenie finančných prostriedkov sa nemusí zrealizovať,
 • z dôvodu neobozretného alebo podvodného konania sprostredkovateľskej spoločnosti môže veriteľ prísť o svoje financie,
 • veriteľ utrpí straty z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka,
 • z dôvodu zlyhania sprostredkovateľa alebo straty dobrého mena môže prísť veriteľ o svoje financie,
 • veriteľ sa spolieha na informácie o dlžníkovi len od sprostredkovateľa a dlžníka nepozná, kvôli čomu si nemôže sám overiť jeho platobnú schopnosť.

NBS upozorňuje aj na riziká pre dlžníkov, ku ktorým patria:

 • dohodnuté finančné prostriedky nemusia byť dlžníkovi vyplatené vôbec, prípadne za takých podmienok, ako bolo vopred dohodnuté,
 • informácie zo strany investora alebo sprostredkovateľa môžu byť nejasné, nepravdivé alebo neúplné, čo môže spôsobiť rôzne komplikácie, platenie vyšších splátok a podobne,
 • dlžník si nemôže overiť to, kto mu finančné prostriedky poskytol, pretože o investorovi nemá žiadne bližšie informácie,
 • nedostatočné overenie bonity zo strany sprostredkovateľa môže spôsobiť, že dlžník sa dostane do platobnej neschopnosti.

Výhody P2P pôžičiek

P2P pôžičky majú viacero výhod vrátane toho, že:

 • poskytujú nové možnosti aktívneho investovania,
 • umožňujú požičať financie aj klientom, ktorých banky odmietli,
 • proces poskytnutia finančných prostriedkov dlžníkom je jednoduchý,
 • o všetky dokumenty sa stará sprostredkovateľ, vďaka čomu dlžník ani investor nemusia riešiť spracovanie zmlúv a podobne,
 • na Slovensku existuje viacero P2P sprostredkovateľov, z ktorých si môžete vybrať.

Nevýhody P2P pôžičiek

Okrem výhod majú P2P pôžičky aj svoje mínusy. K nim patria:

 • vysoké riziko pre obe strany,
 • pomerne vysoké poplatky,
 • nedostatočné overenie bonity klienta zo strany sprostredkovateľa,
 • žiadna regulácia,
 • pôžičky nie sú chránené Fondom ochrany vkladov, pri poskytnutí P2P pôžičky alebo jej vybavení beriete všetko na vlastnú zodpovednosť.
peniaze v rukách

zdroj: Unsplash.com

Vyskúšajte iné typy aktívneho investovania

P2P pôžičky lákajú množstvo investorov. Spája sa s nimi však vysoké riziko, ktoré pri iných formách investovania nemusíte podstupovať. Ak na klasické investovanie do akcií, do fondov alebo investovanie do kryptomien nemáte čas, vyskúšajte copytrading. Kopírujte overené stratégie úspešných investorov a získajte skvelý výnos s kontrolovaným rizikom. Ak si na to netrúfate sami, nechajte všetko na profesionálneho copytradera, ktorý sa bude aktívne starať o vaše portfólio.

Zdieľaj:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ďaľšie články

Napíšte nám

Hľadáte investičné príležitosti?

Naši partneri sú Vám k dispozícií a pripravení odpovedať na akékoľvek otázky. Vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.