Osobný bankrot: Čo to je a aké sú jeho podmienky? [2022]

prázdna peňaženka

zdroj: Unsplash.com

Osoby, ktoré nedokážu splácať svoje záväzky, môžu vyhlásiť tzv. osobný bankrot. Tento pojem, často označovaný aj ako oddlženie, má však niekoľko podmienok a pravidiel, ktoré musí každý splniť. O aké podmienky ide a aké výhody a nevýhody so sebou osobný bankrot prináša?

Čo je osobný bankrot?

Aj napriek tomu, že slovné spojenie osobný bankrot sa využíva pomerne často v bežnej komunikácií aj v rôznych odborných textoch, slovenský právny poriadok tento pojem nepozná. V zákonoch sa stretnete so slovom oddlženie, ktoré upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Zákon charakterizuje nielen samotné oddlženie, ale aj osobu, ktorá oň môže požiadať: „Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Ak peňažnú pohľadávku nie je voči dlžníkovi možné vymôcť exekúciou alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu výzvou podľa § 19 ods. 1 písm. a), predpokladá sa, že je platobne neschopný.”

V jednoduchosti povedané, osobný bankrot je proces, pri ktorom môže osoba, ktorá oň žiada, dosiahnuť úplné oddlženie. V praxi to znamená, že sa zbaví všetkých pohľadávok (dlhov) na Slovensku aj v krajinách Európskej únie. Pri osobnom bankrote ale existuje niekoľko výnimiek, ako napríklad výživné, nepeňažný dlh alebo peňažný trest podľa Trestného zákona. Od nich štát dlžníkov neoddlžuje.

Podľa zákona môže o oddlženie požiadať fyzická osoba, ktorá je podnikateľ alebo nepodnikateľ. Jediný, kto na osobný bankrot nemá nárok, je právnická osoba.

Rada odborníka

Finančné problémy vedia skomplikovať život nejednému človeku. Myslite preto vopred a vždy si zvážte, či úver dokážete splácať a nespôsobí vám v budúcnosti rôzne komplikácie. Proti finančným problémom sa môžete zabezpečiť aj aktívnym investovaním formou copytradingu, vďaka ktorému využijete overené stratégie investorov a efektívne zarobíte peniaze.

Typy osobných bankrotov

Osobný bankrot sa delí na dva základné typy podľa toho, ako sa rieši. V takomto prípade môže ísť o:

 • osobný bankrot riešený formou konkurzu,
 • osobný bankrot riešený formou splátkového kalendára.

Osobný bankrot riešený formou konkurzu

Tento typ osobného bankrotu je známy tým, že dlžník príde o doterajší majetok. Majetok nadobudnutý v budúcnosti aj budúce príjmy mu však zostávajú. Nebude z nich nič doplácať.

Proces osobného bankrotu konkurzom sa delí do niekoľkých krokov:

 • Návrhžiadosť o osobný bankrot (vzor) si môžete stiahnuť na oficiálnej stránke Centra právnej pomoci. K nemu je nutné priložiť životopis, opis aktuálnej situácie, zoznam veriteľov a zoznam majetku.
 • Speňaženie majetku – správca konkurzu vykoná súpis majetku, odpočíta od neho nepostihnuteľnú hodnotu, výživné, ďalšie zákonné nároky a majetok speňaží.
 • Vykúpenie majetku – majetok dlžníka môžu vykúpiť aj blízke osoby, ako napríklad rodičia či manžel. Podmienkou je len súhlas dlžníka.
 • Ukončenie oddlženia – po uspokojení záväzkov je oddlženie ukončené bez ohľadu na to, aká časť nárokov bola uspokojená.
drevené súdnické kladivko

zdroj: Unsplash.com

Osobný bankrot riešený formou splátkového kalendára

Dlžník pri tomto type bankrotu nepríde o majetok, no dlhy musí aktívne splácať určitú dobu a do určitej sumy. Proces osobného bankrotu splátkovým kalendárom sa tiež delí do niekoľkých krokov:

 • Návrh – musí obsahovať žiadosť, životopis, aktuálnu situáciu, zoznam spriaznených osôb, zoznam aktuálneho majetku a majetku najväčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil posledné 3 roky. Je nutné pridať aj zoznam záväzkov, príjmov a výdavkov za posledných 5 rokov a výhľad do budúcnosti.
 • Splátkový kalendár – súd ustanoví ochranu pred veriteľmi, čím sa odkladajú všetky exekúcie. Správca následne vytvorí splátkový kalendár, ktorý musí schváliť súd.
 • Splácanie dlhov – po schválení kalendára súdom začína dlžník splácať dlhy. Podmienkou je, že dlžník musí uspokojiť veriteľov o minimálne 10 % viac, ako v prípade konkurzu.
 • Ukončenie oddlženia – ak dlžník uspokojil minimálne 30 % objemu dlhov v dobe do 5 rokov, oddlženie sa ukončuje.

Centrum právnej pomoci pre osobný bankrot

Centrum právnej pomoci je orgán, ktorý slúži na pomoc osobám plánujúcim osobný bankrot. Ide o štátnu rozpočtovú organizáciu zriadenú Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Hlavnou úlohou centra je poskytnúť právnu pomoc občanom s nedostatkom finančných prostriedkov. Klientom aktívne poskytuje profesionálne služby, vďaka čomu zjednodušuje celý proces osobného bankrotu.

Centrum právnej pomoci má v súčasnosti 15 kancelárií po celom Slovensku a 43 konzultačných pracovísk. Okrem osobnej návštevy je možné kontaktovať ho aj telefonicky alebo elektronicky.

Občania, ktorí plánujú osobný bankrot, sa môžu rozhodnúť, či budú celým procesom prechádzať sami, alebo sa nechajú zastupovať Centrom právnej pomoci. Podľa zákona môže vo veci oddlženia klienta zastupovať iba centrum, nie iná právna pomoc, ako napríklad právnik.

Rada odborníka

Ešte predtým, ako sa rozhodnete, že podáte žiadosť o osobný bankrot, spravíte dobre, keď absolvujete odborné konzultácie v Centre právnej pomoci. Odborníci vám poradia, ako správne postupovať a čo urobiť. Pomocou ich rád si môžete celý proces urýchliť a zjednodušiť.

Podmienky osobného bankrotu

S osobným bankrotom sa spája niekoľko podmienok, ktoré musí splniť každý, kto oň žiada. Tieto podmienky sú uvedené v zákone č. 7/2005 Z.z., presnejšie v paragrafe 166. K hlavným podmienkam pre oddlženie patria:

 • Musí ísť o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom alebo nepodnikateľom. O oddlženie nemôže požiadať právnická osoba.
 • Fyzická osoba, ktorá žiada o oddlženie, nesmie byť vo výkone trestu odňatia slobody.
 • Fyzická osoba počas posledných 10 rokov neabsolvovala iné oddlženie.
 • Fyzická osoba žiadajúca o oddlženie musí byť platobne neschopná. Znamená to, že má aspoň jednu peňažnú pohľadávku po dobe splatnosti dlhšej ako 180 dní.
 • Fyzická osoba musí mať poctivý zámer. Ináč povedané, musí preukázať, že sa skutočne snaží vyriešiť svoje dlhy. Snaha musí byť úprimná a osoba musí vynaložiť snahu získať zamestnanie alebo zabezpečiť iný zdroj príjmov určený na dobrovoľné splatenie určitej časti nevymáhateľného dlhu.

Pre lepšiu predstavu charakterizuje zákon aj nepoctivý zámer. Podľa § 166 nemá dlžník poctivý zámer vtedy, ak:

 1. v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
 2. v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada,
 3. v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
 4. bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
 5. zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
 6. v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,
 7. zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
 8. zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa.

Zákon upravuje viacero ďalších nepoctivých zámerov. Všetky nájdete v § 166.

Vedeli ste, že …

… ak má dlžník nepoctivý zámer, môže dôjsť k zrušeniu oddlženia? Na tento detail si preto treba dávať pozor.

Osobný bankrot: Výhody

Osobný bankrot má niekoľko výhod, ku ktorým patria:

 • Úplné zbavenie sa dlhov – osoba, ktorá požiada o osobný bankrot a splní všetky podmienky, sa môže zbaviť úplne všetkých dlhov.
 • Dva spôsoby zbavenia sa dlhov – dlžník má spravidla na výber dve možnosti, ako sa zbaviť dlhov. Buď jednorazovo (konkurzom), alebo pomocou splátkového kalendára.
 • Právne poradenstvo od Centra právnej pomoci – Centrum právnej pomoci dokáže dlžníkovi pomôcť prejsť celým procesom osobného bankrotu.
 • Možnosť zachovania osobného majetku – platí len v prípade, že sa dlžník rozhodne zbaviť sa dlhov prostredníctvom splátkového kalendára.
eurové bankovky

zdroj: Unsplash.com

Osobný bankrot: Skúsenosti

Absolvovanie osobného bankrotu nepredstavuje žiadnu prekážku pre podnikanie alebo ďalšie zamestnanie. Život po osobnom bankrote však môže byť náročnejší, a to najmä v prípade, že ste si zvolili konkurz a prišli ste o všetok majetok. Začať znova môže byť náročné, no ak si dáte pozor na svoje výdavky a príjmy, všetko si viete zjednodušiť. Okrem príjmu z pracovnej činnosti sa môžete zabezpečiť aj aktívnym príjmom z investovania. Vyskúšajte copytrading a investujte svoje financie s istotou skvelého zhodnotenia.

Zdieľaj:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ďaľšie články

Napíšte nám

Hľadáte investičné príležitosti?

Naši partneri sú Vám k dispozícií a pripravení odpovedať na akékoľvek otázky. Vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.