Dlhopisy: Oplatí sa do nich investovať? [Návod]

sledovanie trhu

Dlhopisy patria medzi jednu z možností, pomocou ktorej môžete zhodnotiť svoj majetok. Ide o skvelú alternatívu pre osoby, ktoré chcú byť aktívne a netúžia po tom, aby ich financie ležali len tak na bankovom účte. Ešte predtým, ako sa do dlhopisov rozhodnete investovať, nezabudnite si o nich naštudovať všetky základné informácie. Len tak sa vyhnete zbytočným začiatočníckym chybám.

Čo sú dlhopisy?

Dlhopisy patria do kategórie investičných nástrojov, ktoré sú dostupné aj bežným ľuďom. V praxi to znamená, že na to, aby ste do nich mohli investovať, nemusíte vlastniť veľký kapitál. 

Na otázku, čo sú dlhopisy, môžeme odpovedať takto: Ide o cenné papiere, ktoré vydávajú jednotlivé menšie či väčšie spoločnosti. Po tom, ako ich kúpite, im poskytujete úver. Funguje to podobne ako v banke. Spoločnosti vám za poskytnutie platia úrok, ktorý pre vás predstavuje výnos.

Výška výnosu z dlhopisov je rôzna. Spravidla sa odvíja od rizika. Platí, že čím väčšie riziko podstúpite, tým lepší výnos môžete získať. Informáciu o rizikovosti a kvalite dlhopisu zistíte prostredníctvom ratingu. V niektorých situáciách sa ale stáva, že rating nenájdete. Vtedy sa musíte sami rozhodnúť, či dlhopis kúpite, alebo nie.

Medzi akciami a dlhopismi je jeden veľký rozdiel. Spočíva v tom, že po kúpe dlhopisu sa nestanete akcionárom, čiže spoluvlastníkom spoločnosti. Nemáte ani práva, ktoré sa často s akciami spájajú. Kúpou dlhopisu sa stanete tzv. veriteľom, čiže osobou poskytujúcou úver.

Ako fungujú dlhopisy a na čo slúžia?

Tieto cenné papiere majú niekoľko úloh, a to najmä pre spoločnosti, ktoré týmto spôsobom získavajú potrebný kapitál. Financie môžu využiť napríklad na rozbehnutie svojej podnikateľskej činnosti alebo na expanziu.

Väčšina spoločností vydáva dlhopisy s cieľom získať peniaze na ďalšie podnikateľské aktivity. Kúpou tohto cenného papiera teda poskytnete podniku svoje financie, za ktoré získavate fixný výnos.

Práve fixný výnos je jednou z najväčších výhod dlhopisov a dôvodom, prečo ich investori kupujú. Na rozdiel od iných investičných inštrumentov sú tieto cenné papiere väčšou istotou. Netreba však zabúdať, že tak, ako pri každom investovaní, aj pri dlhopisoch sa stretnete s rizikami. Tie preberieme neskôr v článku.

Ako vyzerajú dlhopisy?

Aby mohol byť dlhopis platný, musí spĺňať niekoľko náležitostí. V cennom papieri musia byť uvedené tieto informácie:

 • označenie, že ide o dlhopis,
 • označenie emitenta (názov, sídlo, prípadne meno a bydlisko),
 • hodnota v domácej alebo cudzej mene,
 • spôsob určenia výnosu,
 • vyhlásenie emitenta, že dlhuje určitú sumu majiteľovi dlhopisu,
 • dátum a miesto vydania,
 • číslo dlhopisu,
 • podpisy oboch strán,
 • rozhodnutie od Ministerstva financií.

Následne môže dlhopis obsahovať aj ďalšie doplnkové údaje.

Majiteľ dlhopisu zvyčajne získava aj kupónový hárok s talónom, ktorý obsahuje kupóny, podľa ktorých investor dostane vo vybranom termíne úrok.

Typy dlhopisov

Keď sa rozhodnete, že so svojimi peniazmi začnete aktívne pracovať a zainvestujete ich do dlhopisov, musíte si najskôr vybrať typ dlhopisu. Tieto cenné papiere sa delia na viacero základných a špecifických typov.

Delenie podľa emitenta

Emitent je subjekt, ktorý vydáva finančné inštrumenty, v tomto prípade dlhopisy. Dlhopisy sa podľa emitenta rozdeľujú na niekoľko typov:

Štátne dlhopisy

Ako už z názvu vyplýva, ide o dlhopisy od štátu. Emituje ich vláda a zvyčajne slúžia na pokrytie štátneho rozpočtu, na vybudovanie ciest alebo na financovanie niektorých projektov. Výhodou štátnych dlhopisov je to, že sú bezpečné. Máte tak vysokú istotu návratnosti. Na druhej strane štátne cenné papiere nie sú také príťažlivé, pretože majú pomerne nízke zhodnotenie.

Na štátnych dlhopisoch sa dá skvelo ilustrovať pravidlo, že čím nižšie riziko podstupujete, tým nižší výnos získate.

Rada odborníka

Pre začínajúcich investorov sú štátne dlhopisy výborným inštrumentom, s ktorým môžu aktívne začať zhodnocovať svoj majetok.

Komunálne dlhopisy

Komunálne dlhopisy sú veľmi podobné ako štátne. Minimálne v istote návratnosti a nižšom výnose. Spravidla ich vydávajú obce alebo banky. Peniaze od investorov sa využívajú na viacero oblastí, vrátane zdokonalenia infraštruktúry.

Komunálne dlhopisy prinášajú investorom rôzne benefity. Získať môžete napríklad daňové úľavy alebo možnosť predčasného odkúpenia. Zdrojom financií pre vyplácanie investorov je obecný alebo štátny rozpočet.

Komunálne dlhopisy sú zvyčajne určené veľkým investorom. Banky a obce hľadajú niekoho, kto do nich bude investovať väčšie čiastky a v dlhodobom časovom horizonte.

Pokladničné poukážky

Treťou bezpečnou alternatívou s vysokou návratnosťou sú pokladničné poukážky, ktoré vydáva centrálna banka. Ich charakteristickou vlastnosťou je to, že majú kratšiu splatnosť, ako štátne alebo komunálne dlhopisy.

Problém s pokladničnými poukážkami je v tom, že ich nominálna hodnota je pomerne vysoká. Preto si ich môžu dovoliť len investori s väčším kapitálom.

Okrem toho netreba zabúdať ani na fakt, že s pokladničnými poukážkami sa neobchoduje na burze cenných papierov.

pohár s mincami

zdroj: Unsplash.com

Podnikové, čiže korporátne dlhopisy

Podnikové dlhopisy, niekedy označované ako firemné alebo korporátne dlhopisy, sú jedny z najobľúbenejších. Poskytujú vyššie zhodnotenie a sú prístupné širokej verejnosti. Tento typ cenných papierov nájdete v rôznych hodnotách. Preto je len na vás, koľko zainvestujete.

S podnikovými dlhopismi sa však spája aj isté riziko nesplatenia. Nikdy neviete, čo sa môže so spoločnosťou stať. Je preto dobré sledovať rating a byť pri investovaní aktívnym investorom. Zistite si preto vopred o spoločnosti viac, aby ste náhodou neprišli o svoj majetok.

Zamestnanecké dlhopisy

Zamestnanecké dlhopisy sú veľmi podobné ako podnikové. Rozdiel je len v tom, že podniky ich emitujú len pre svojich zamestnancov. Investovať do nich teda môžete len vtedy, keď pre spoločnosť pracujete.

Ak v budúcnosti rozviažete s podnikom pracovný pomer, máte nárok na predaj dlhopisov za nominálnu hodnotu a podiel na úroku.

Zamestnanecké dlhopisy majú výhodu aj v tom, že sa dedia.

Bankové dlhopisy

Bankové dlhopisy by sa dali považovať za podskupinu podnikových. Fungujú rovnako, až na to, že ich vydávajú samotné banky, ktoré si predaj cenných papierov samé sprostredkovávajú. Ak by ste o ne mali záujem, zaobstarať si ich môžete napríklad na pobočke.

Delenie podľa doby splatnosti

Dlhopisy sa môžu deliť aj podľa doby splatnosti, a to na:

 • Krátkodobé – doba splatnosti je do 5 rokov. Sú vhodné pre investorov, ktorí nechcú investovať príliš dlhý čas.
 • Strednodobé – doba splatnosti je od 5 do 10 rokov. Predstavujú zlatú strednú cestu pre mnohých aktívnych investorov.
 • Dlhodobé – doba splatnosti je dlhšia ako 10 rokov. Ide o cenné papiere pre investorov, ktorí chcú dať niekam peniaze a viac s nimi nepracovať.

Ďalšie typy dlhopisov

Okrem základných dlhopisov sa môžete stretnúť aj so špecifickými druhmi. K nim patrí napríklad dlhopis bez kupónu s názvom Zero Bond. Na základe neho vám spoločnosť nevypláca kupóny v pravidelných obdobiach, napríklad dvakrát za rok, ale až na konci splatnosti cenného papiera.

Výhodou Zero Bond dlhopisov je to, že sú spravidla lacnejšie. Sú preto vhodné pre investorov s voľnými finančnými prostriedkami. Ak viete, že peniaze nasledujúce roky nebudete potrebovať, môžete ich investovať takýmto spôsobom.

Iným špeciálnym typom sú garantované dlhopisy, ktoré sú jednou z najbezpečnejších možností, ako investovať. Dávajú vám istotu, že výnos sa nezmení ani vtedy, keď príde k určitým zmenám na trhu.

Rada odborníka

Ak by ste si nevedeli zo širokej ponuky dlhopisov vybrať, existuje jedno riešenie. Je ním copytrading. V takomto prípade vám profesionálny copytrader aktívne riadi portfólio. Vám tak odpadá nutnosť sledovať trhy a najnovšie dianie vo svete ovplyvňujúce vývoj cien.

Rating dlhopisov

Rating dlhopisov je dôležitý pojem a mal by ho ovládať každý investor. Jeho cieľom je informovať o tom, aké potenciálne riziko pri kúpe dlhopisu podstupujete. Rating zohľadňuje viacero premenných, pričom tou najdôležitejšou je ekonomika krajiny. Čím je rating vyšší, tým je menšie riziko z investovania.

Ratingy dlhopisov vytvárajú rôzne spoločnosti. Ak chcete overené informácie, spoľahnite sa na agentúry, ako Fitch, Standard & Poor’s alebo Moody’s.

Ako správne čítať rating? Cenný papier môže mať označenie od AAA do BBB-, pričom AAA je najlepšie a BBB- najhoršie. Ďalej sa stretnete aj s neinvestičným ratingom. Nákup takýchto dlhopisov je rizikom a je len na vašom zvážení, či ho podstúpite.

Výhody dlhopisov

Dlhopisy majú viaceré silné stránky, vrátane toho, že:

 • Výnos dopredu poznáte – ak chcete aktívne investovať, no potrebujete vopred poznať výšku výnosu, dlhopisy sú pre vás ako stvorené. Na základe týchto cenných papierov si môžete napríklad plánovať svoje budúce výdavky.
 • Vyšší výnos – keď si zvolíte podnikové dlhopisy, výnos z nich je vyšší v porovnaní s bežnými sporiacimi alternatívami, ktoré ponúkajú banky.
 • Odhad rizika – na základe ratingu dlhopisov viete odhadnúť riziko investovania.
 • Ľahký predaj – ak dlhopisy nebudete chcieť, môžete ich pomerne jednoducho predať.

Aké sú riziká súvisiace s dlhopismi?

Dlhopisy majú aj svoje riziká, s ktorými musíte pri investovaní počítať. Patria k nim:

 • Kolísanie úroku – hodnota dlhopisu môže kolísať z dôvodu zmien úrokových sadzieb.
 • Riziko nevyplatenia – ak investujete do podnikových dlhopisov, môže sa stať, že spoločnosť vám z dôvodu finančných problémov nevyplatí úrok.
 • Menové riziko – ak kupujete dlhopisy v inej mene ako euro, na hodnotu dlhopisu môže mať vplyv zmena kurzu.
mince a hodiny v pozadí

zdroj: Pixabay.com

Oplatí sa do dlhopisov investovať?

Dlhopisy predstavujú skvelý spôsob aktívneho investovania. Sú takisto výborné na rozšírenie portfólia a jeho diverzifikáciu. Na rozdiel od investovania do akcií sú dlhopisy o niečo bezpečnejšie, preto s nimi môžu začať aj noví investori.

Nehľadiac na to, aké nízke riziko dlhopisy predstavujú, mali by ste sa v rámci nich držať univerzálneho pravidla. Peniaze neinvestujte len do jedného finančného inštrumentu. Ak by sa mu nedarilo, o všetko by ste prišli. Pri investovaní do dlhopisov rozdeľte svoj majetok do viacerých oblastí, aby ste ho čo najlepšie zhodnotili.

Problém pri investovaní môže byť aj v tom, že nie každý má naň čas. Bohužiaľ, vložiť niekam peniaze a čakať, že z nich získate vysoký zisk, je často nereálne. Ak chcete byť aktívni, no nestíhate sledovať dianie vo svete a vývoj trhov, využite copytrading. Vďaka tomu nemusíte vedieť, kedy dlhopisy nakupovať a predávať. Profesionálny copytrader to urobí za vás.

Zhodnoťte svoj majetok pomocou dlhopisov

Investovanie je v súčasnosti jednou z najlepších foriem, ako zhodnotiť svoj majetok. Ak chcete dobrý výnos a nižšie riziko, stavte na dlhopisy. Predstavujú skvelý prostriedok na diverzifikáciu portfólia a jeho rozšírenie. V prípade, že by sa vám nedarilo alebo by ste potrebovali niekoho, kto bude portfólio aktívne riadiť za vás, stavte na copytrading.

Zdieľaj:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ďaľšie články

Napíšte nám

Hľadáte investičné príležitosti?

Naši partneri sú Vám k dispozícií a pripravení odpovedať na akékoľvek otázky. Vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.